A- A A+
FB
Ananaski
z Rycerskiej 13
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
SP12, BS7
Rycerska 13, SP 12, BS 7
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
ORW
ORW
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
Wspomaganie
Wspomaganie wczesnoszkolne
STOŁÓWKA - jadłospis
STOŁÓWKA
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
O szkole w mediach
Media
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Nabór na stanowiska

 

adobe Załącznik Nr 3 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy na stanowisko księgowa.


Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowego.

 

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy,

ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica, tel. 76 723 31 14

Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy

Wymiar czasu pracy               - 1 etat

Liczba stanowisk pracy          - 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne:

1. Wymogi określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902),

2. Wykształcenie:

 • ukczone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej rocznapraktykaw księgowości lub
 • ukczona średnia, policealna lub pomaturalnaszkoła ekonomicznai co najmniej rocznapraktykaw księgowości lub
 • posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 2 lata w tym roczna praktyka w księgowości.

3. Posiada znajomość przepisów:

 • podatkowych,
 • dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

4. Posiada znajomość programów komputerowych z zakresu obsługi księgowości, mile widziana znajomość VULCANA oraz bankowości elektronicznej.

5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Dyspozycyjność i komunikatywność,
 3. Odporność na stres,
 4. Wysoka kultura osobista.

Zakres zadań na stanowisku księgowego:

 1. Uzgadnianie stanów kont analitycznych.
 2. Wydawanie i kontrola druków ścisłego zarachowania.
 3. Dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych(wypłat i przyjmowanie wpłat).
 4. Prowadzenie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowo-finansowymi.
 5. Terminowe rozliczanie zaliczek pobranych przez osoby upoważnione.
 6. Prowadzenie i obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizowanie działalności socjalnej, obsługa finansowa.
 7. Rozliczanie wyżywienia tj.: sporządzanie rozliczeń, wystawianie faktur i not księgowych, kontrola stanu zadłużenia.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 1. List motywacyjny,
 2. Pełny życiorys zawodowy,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 5. Kserokopię dowodu osobistego, lub kserokopię dokumentu poświadczającego obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego),
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na półpiętrze – brak windy,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca jednozmianowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za październik 2017r. wynosi poniżej 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Nabór na stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy” do dnia 04.12.2017r., w sekretariacie ZPS w Legnicy, ul. Rycerska 13.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym zostanie dokonana w dniu 05.12.2017r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które się nie zakwalifikowały, po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w dziale kadr - tel. 76 7233 430.

 Legnica, 22 listopada 2017 r.

Certyfikaty
30-lis-2014-umysl.jpgbezpiecznaszkola-2007.jpgszkolabezprzemocy2007.jpgcertyfikat-bezpieczna-szkola.jpgszkolazklasa-g2-2003.jpgszkolabezprzemocy2011.jpg3rd-World-Multiplication-2013.jpgszkolaprzyjaznasrodowisku2007.jpgunicef-kolory-swiata-2015.jpgszkolazklasa-sp1-2003.jpgszkolazklasa-g1-2003.jpgszkolazklasa-sp2-2003.jpgbezpieczna-szkola-2013.jpgcertyfikat-sniadanie-2013-2014.jpgszkola-bez-przemocy-g12-2012.jpguwierzwsiebie.jpgcertyfikat-spolecznie-zaangazowana.jpg
Projekty

CEO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ CEO AKTYWNA EDUKACJA MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BLUE BALLON KLUB SZKÓŁ UNICEF LEGNICA PGNIG

COMENIUS SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA OWOCE W SZKOLE - AGENCJA RYNKU ROLNEGO Inne projekty
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; admin@zpslegnica.edu.pl
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski
bogumillesnikowski@gmail.com