Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Zajęcia rewalidacyjne

Jednym z priorytetów naszej pracy jest wspomaganie rozwoju i eliminowanie deficytów rozwojowych uczniów. Dlatego tak istotny jest dla nas ich proces rewalidacji i rehabilitacji, który wspieramy następującymi zajęciami:

Terapia logopedyczna – prowadzą nauczyciele specjaliści

Najwyższym celem terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym jest nabycie przez nie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Postępowanie logopedyczne ukierunkowane jest więc na usunięcie wszelkich zakłóceń zachodzących podczas tego procesu (usunięcie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej). Niezwykle istotne jest także stymulowanie percepcji mowy. Zajęcia prowadzone są za pomocą krótkich, atrakcyjnych, często zmieniających się form oddziaływań, łączących pracę z zabawą. Terapia ma charakter zintegrowany, a dobór treści i metod oddziaływania uwzględnia możliwości dzieci, oraz ich potrzeby rozwojowe i społeczne. W programie terapii (indywidualnym dla każdego dziecka) bierze się pod uwagę rozwijanie i doskonalenie wszystkich zaburzonych funkcji, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową (spostrzeganie, pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa itp.)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- prowadzą nauczyciele specjaliści

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są prowadzone wśród uczniów na trzech etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz wśród wychowanków przedszkola. Celem zajęć jest usprawnianie u uczniów funkcji poznawczych (wydłużanie czasu koncentracji uwagi dowolnej na różnych materiałach konkretno – obrazowych, zwiększanie męczliwości, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej). Umiejętności przeprowadzania procesów analizy i syntezy na różnorodnych materiałach oraz usprawnianie funkcji manualnych (motoryka mała, grafomotoryka). W trakcie zajęć specjaliści stosują bardzo szeroki zakres metod. Ich dobór jest zindywidualizowany i dopasowany pod względem potrzeb poszczególnych uczniów.

Wspomaganie komputerowe - prowadzą nauczyciele specjaliści

Jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej edukacji jest wprowadzenie oraz wykorzystywanie w procesie uczenia i nauczania nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak komputery i programy edukacyjne, które w połączeniu z formami tradycyjnymi stały się podstawą do wypracowania strategii kształcenia multimedialnego. Celem tego kształcenia jest zapewnienie uczniom dostępu do wzajemnie uzupełniających się źródeł wiedzy i dostarczanie im potrzebnych wiadomości za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji: dźwięku, obrazu, druku. Jest to, więc nauczanie wielokodowe, które przyczynia się do uruchomienia różnorodnych aktywności uczących się dzieci: spostrzeżeniowej, manualnej, intelektualnej i emocjonalnej. Wdrażanie kształcenia multimedialnego, szerokie stosowanie nowych technologii edukacyjnych, bogactwo programów multimedialnych - chętnie wykorzystywanych przez dzieci - w istotny sposób przyczynia się do uatrakcyjnienia szkoły i co najważniejsze do efektywnej realizacji treści programowych.
Celem zajęć komputerowych w naszej szkole jest:
1. Nabycie sprawności w posługiwaniu się komputerem, jako narzędziem ułatwiającym naukę, zabawę i pracę.
2. Pozytywne motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki.
Metody pracy stosowane na zajęciach:

  • Metoda praktycznego działania.
  • Metody słowne (pogadanki, wyjaśnienia poleceń).

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Każdy uczeń ma swobodny dostęp do zestawu komputerowego. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem
i zadawania pytań. Uczeń na każdych zajęciach wykonuje określone zadania, za które zostaje nagrodzony oceną lub pochwałą słowną.


Dogoterapia – prowadzą nauczyciele specjaliści

Dogoterapia to metoda terapeutyczna, wspomagająca rozwój ruchowy i umysłowy dziecka poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami (w tym przypadku psem
ub psami). Celem tej terapii jest zniwelowanie blokady lęków przed zwierzętami oraz ludźmi, wyciszenie zachowań agresywnych, orientowanie się w schemacie
ciała. Podczas zabawy z psem, wzmacniana jest u dziecka opiekuńczość oraz poczucie odpowiedzialności. Uczy się ono panować nad własnymi emocjami
a jednocześnie jest intensywnie stymulowane i psychicznie pobudzane przez kontakt z  psem.                                                                                                                                                                                                                 

Arteterapia - prowadzą nauczyciele specjaliści

Arteterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) - leczenie przez sztukę.Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych.
Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są także elementem dającym siłę. Arteterapia pomaga uczniom zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli. Spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych. Wydobywa z dzieci siłę oraz energię, które wspierają je we własnym rozwoju.
Podczas zajęć z arteterapii zmianie ulega sposób odbioru świata. Uczeń dowiaduje się, że każda emocja, nawet przykra, nie trwa wiecznie, przemija.Uczeń podczas zajęć nabiera dystansu do swoich uczuć i przeżyć, staje się dojrzalszy i uspokaja się. Arteterapia pozwala kształtować inteligencję emocjonalną, takie umiejętności jak: rozpoznawanie własnych emocji oraz wyrażanie ich w sposób akceptowany przez innych.
Arteterapia jest formą komunikacji. Pomaga naszym uczniom dostrzec, że spontaniczne i autentyczne wyrażenie siebie jest naprawdę możliwe, możliwa jest także ich przemiana.

Muzykoterapia - prowadzą nauczyciele specjaliści

Muzyka jest łącznikiem z duszą od samego początku świata, gdzie można było usłyszeć przeważnie odgłosy natury. Dziś dźwięków mamy dużo więcej i nie koniecznie korzystnie wszystkie działają na człowieka. Hałas uliczny, krzyki, zbyt głosna muzyka sasiadów itp. Muzykoterapia jest dziedziną, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas - ludzi - do pierwotnego spokoju łącząc człowieka z naturą. Dzięki muzyce dzieci nasze odnajdują spokój ducha, radość. Muzyka towarzyszy nam od narodzin przez całe życie. Często ona sprawia, że jesteśmy weselsi. Przy odpowiedniej uczniowie nasi odreagowują napięcia. Świadomie i umiejętnie wykorzystana muzyka może przyczyniać się do wielu pozytywnych zmian w  życiu dziecka i w osobowości. 

Zajęcia sportowe na basenie - prowadzą nauczyciele specjaliści

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju psychofizycznego i sportowego uczniów naszej Placówki. Pływanie jest jedną z najbardziej polecanych form rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, a specyfika środowiska wodnego pomaga całemu ciału nauczenia się nowych technik zręcznościowych, kształtujących określone cechy motoryczne. Zajęcia w wodzie przynoszą ogromne korzyści, które obejmują wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, personalny, społeczny, poznawczy i językowy oraz mają na nie wpływ terapeutyczny. Ćwiczenia w środowisku wodnym i nauka pływania, daje wszechstronne możliwości rehabilitacyjne ukierunkowane przede wszystkim na poprawę sprawności fizycznej. 

Terapia Snoezelen - prowadzą nauczyciele specjaliści

Za Snoezelen stoi multifunkcjonalna koncepcja: w szczególnie przyjemnie urządzonej sali, oddziaływuje się na zmysły za pomocą światła, dźwięku i elementów dźwiękowych, zapachów oraz muzyki.Działają one na poszczególne obszary percepcyjne rozluźniająco lub też aktywująco. Sala Doświadczania Świata stanowi specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia: "projektory", "światłowody", "lampy plazmowe", "kolumny wodne", "nietłukące lustra" itd. Nadrzędnym celem zajęć jest stymulacja wszystkich zaburzonych zmysłów. Specjalistyczne urządzenia znajdujące się w sali terapeutycznej poprzez intensywne bodźce (wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe) wpływaja na własną aktywność dziecka jak również powodują wyciszenie organizmu, wytwarza dobre samopoczucie.

Kinezyterapia - prowadzą nauczyciele specjaliści

Leczenie ruchem jest najczęściej stosowaną metodą w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu. Inne, mniej profesjonalne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie tej metody umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca juz utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zpobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia, np. w zachowawczym leczeniu wad postawy.

EEG - Biofeedback - prowadzą nauczyciele specjaliści

Podstawową ideą terapii EEG-Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych, a tłumienie fal niepotrzebnych. Trening przypomina zabawę, podczas której uczeń obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu. Energia fal mózgowych ucznia zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych dziecka nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiące fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć, stresu uzyskując poprawę funkcjonowania. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia. Badania naukowe wykazały, że efekty EEG Biofeedback są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych.

Zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzą nauczyciele specjaliści

Zajęcia adresowane są do uczniów klas gimnazjalnych i SPdP. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach klasowych.
Głownym celem zajęć jest:
- nabywanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania werbalnego i pozawerbalnego własnych uczuć,
- nabywanie umiejętności bezkonfliktowego współdziałania w zespole,
- ćwiczenia budujące empatię,
- uczenie się różnorodnych form odreagowywania napięć,
- nabywanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 

AAC - prowadzą nauczyciele specjaliści na każdym  poziomie nauczania

Najczęstszą formą komunikacji między ludźmi jest mowa. Mowa jest kluczem do poznania siebie i otaczającej nas rzeczywistości społecznej. Nie wszyscy jednak mają możliwość swobodnej komunikacji w sposób werbalny. Dla tych osób opracowany został system AAC - Alternative and Angmentative Communication. Termin ten oznacza szereg skoordynowanych oddziaływań logopedyczno-edukacyjnych, mających na celu umożliwienie komunikacji osobom niemówiącym. Niemożliwe do wypowiedzenia słowa zostają zastąpione przez symbole, znaki graficzne bądź gesty.
W naszej Placówce w ramach AAC wprowadzany jest system porozumiewania za pomocą piktogramów. System PIC wywodzi się z Kanady, a w Polsce stał się popularny za sprawą Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie. Dzięki piktogramom dzieci tworzą własne książki komunikacyjne, które pozwalają nawiązać kontakt z otoczeniem zarówno w szkole, jak i w domu.

Terapia ręki - prowadzą nauczyciele specjaliści

Ręka ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Sprawnymi rękoma potrafimy wykonać większość czynności, co sprawia, że jesteśmy bardziej niezależni od innych osób. Sprawność rąk jest niezwykle ważna w rozwoju mowy. Na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka. Terapia ręki, służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Podczas zajęć terapii ręki proponujemy uczniom ciekawe zadania i zabawy usprawniające: całą rękę, małe ruchy ręki - dłoni, nadgarstka i palców oraz drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu, wspomagamy utrzymanie prawidłowej postawy, poprawiamy koncentrację, pracujemy nad koordynacją pomiędzy dłońmi. Ćwiczenia ręki w efekcie służą dzieciom w osiągnięciu większej niezależności, ułatwiają codzienną samoobsługę oraz komunikację.

BAZA LOKALOWA
24.jpg26.jpg12.jpg17.jpg19.jpg05.jpg29.jpg02.jpg30.jpg43.jpg10.jpg09.jpg23.jpg36.jpg21.jpg03.jpg18.jpg08.jpg44.jpg41.jpg38.jpg25.jpg45.jpg27.jpg11.jpg20.jpg04.jpg07.jpg22.jpg31.jpg39.jpg15.jpg42.jpg35.jpg40.jpg34.jpg37.jpg06.jpg13.jpg01.jpg32.jpg33.jpg16.jpg14.jpg28.jpg
GALERIA
65.jpg34.jpg28.jpg07.jpg78.jpg33.jpg32.jpg110.jpg22.jpg64.jpg13.jpg61.jpg11.jpg31.jpg15.jpg88.jpg37.jpg25.jpg09.jpg43.jpg52.jpg72.jpg48.jpg38.jpg73.jpg104.jpg35.jpg98.jpg60.jpg86.jpg94.jpg16.jpg67.jpg50.jpg84.jpg97.jpg08.jpg49.jpg96.jpg21.jpg44.jpg45.jpg70.jpg20.jpg77.jpg109.jpg26.jpg76.jpg91.jpg74.jpg87.jpg03.jpg99.jpg79.jpg108.jpg57.jpg111.jpg68.jpg69.jpg106.jpg29.jpg27.jpg24.jpg95.jpg01.jpg17.jpg54.jpg14.jpg85.jpg41.jpg19.jpg90.jpg05.jpg66.jpg56.jpg55.jpg06.jpg105.jpg59.jpg12.jpg103.jpg23.jpg83.jpg30.jpg42.jpg10.jpg18.jpg101.jpg89.jpg75.jpg82.jpg02.jpg46.jpg102.jpg51.jpg47.jpg100.jpg112.jpg92.jpg40.jpg58.jpg36.jpg80.jpg107.jpg81.jpg63.jpg93.jpg71.jpg04.jpg39.jpg53.jpg62.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski