Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla absolwentów gimnazjów (do roku szkolnego 2016/2017) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Głównym celem naszych działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez naszych wychowanków takiej samodzielności, aby skutecznie radzili sobie w otaczającym ich świecie, opanowali takie wiadomości oraz wykształcili nawyki i umiejętności, pozwolą im zadbać o swoje sprawy.

Edukacja naszych uczniów jest zindywidualizowana dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy oraz przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy w następujących obszarach:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • EEG-Biofeedbacku,
 • terapii logopedycznej,
 • kinezyterapii,
 • wspomagania komputerowego,
 • arteterapii,
 • rewalidacji ogólnorozwojowej.

Różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Zwiększamy efektywność pracy z uczniami stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak:

 • imprezy szkolne i międzyszkolne,
 • kiermasze z własnymi wytworami,
 • wspólne spotkania wigilijne,
 • udział w konkursach artystycznych i sportowych,
 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • dyskoteki i zabawy.
BAZA LOKALOWA
35.jpg03.jpg44.jpg09.jpg39.jpg38.jpg20.jpg15.jpg02.jpg11.jpg19.jpg23.jpg22.jpg37.jpg08.jpg14.jpg18.jpg17.jpg01.jpg04.jpg31.jpg05.jpg24.jpg43.jpg06.jpg25.jpg42.jpg12.jpg26.jpg07.jpg32.jpg27.jpg34.jpg13.jpg33.jpg45.jpg28.jpg16.jpg36.jpg30.jpg29.jpg10.jpg41.jpg21.jpg40.jpg
GALERIA
106.jpg68.jpg93.jpg81.jpg20.jpg05.jpg85.jpg26.jpg11.jpg82.jpg90.jpg44.jpg86.jpg105.jpg58.jpg69.jpg52.jpg46.jpg12.jpg98.jpg35.jpg24.jpg43.jpg38.jpg56.jpg47.jpg97.jpg07.jpg62.jpg51.jpg37.jpg33.jpg95.jpg01.jpg60.jpg28.jpg17.jpg45.jpg66.jpg09.jpg64.jpg39.jpg78.jpg57.jpg42.jpg02.jpg08.jpg41.jpg94.jpg88.jpg21.jpg18.jpg79.jpg102.jpg87.jpg99.jpg53.jpg112.jpg80.jpg54.jpg73.jpg25.jpg77.jpg40.jpg104.jpg108.jpg72.jpg27.jpg67.jpg31.jpg55.jpg89.jpg19.jpg107.jpg83.jpg03.jpg10.jpg48.jpg36.jpg13.jpg34.jpg22.jpg71.jpg16.jpg65.jpg59.jpg63.jpg04.jpg100.jpg84.jpg92.jpg30.jpg23.jpg70.jpg75.jpg50.jpg76.jpg15.jpg49.jpg103.jpg109.jpg61.jpg91.jpg29.jpg101.jpg06.jpg32.jpg74.jpg111.jpg110.jpg96.jpg14.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski