Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Gimnazjum

Gimnazjum  w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy jest szkołą zapewniającą uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym kolejny po szkole podstawowej etap edukacyjny.

Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia każdego etapu edukacyjnego i promocji śródrocznej.

Specyfika kształcenia uczniów w gimnazjum polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji. Ocena poziomu funkcjonowania, a także ciągła obserwacja i rzetelna analiza zachowania uczniów, zarówno w sytuacjach życia codziennego jak i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe ich poznanie. Znajomość mocnych stron, potrzeb, preferencji, a także pewnych ograniczeń wynikających ze specyfiki rozwoju umożliwia w pełni zrozumieć uczniów oraz w adekwatny sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania we wszystkich sferach rozwoju.

Nauczyciele i specjaliści rewalidacji indywidualnej współdziałają ze sobą w tworzeniu, a następnie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
w pełnej korelacji międzyprzedmiotowej dla każdego ucznia.

 Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania.

Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznawanie środowiska przyrodniczego i społeczno - kulturalnego oraz doskonalenie umiejętności językowych i matematycznych (mówienie, pisanie , czytanie, liczeniu).

Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są również zajęcia rewalidacji indywidualnej (korekcyjne, kompensacyjne, usprawniające, stymulujące, rozwijające), wspomagające rozwój. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone na terenie szkoły to:

  • terapia logopedyczna
  • socjoterapia
  • arteterapia
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • wspomaganie komputerowe
  • terapia ręki
  • kinezyterapia
  • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
  • EEG- Biofeedback

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi i psychofizycznymi. Metody pracy zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane są całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych, teatralnych, plastycznych
i muzycznych. Często zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym. Uczniowie gimnazjum zdobywają również sprawności na turystycznym szlaku. Swoje talenty mogą rozwijać z zepole muzycznym i teatralnym.

Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania dalszej nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

BAZA LOKALOWA
43.jpg02.jpg22.jpg07.jpg29.jpg39.jpg09.jpg08.jpg19.jpg38.jpg41.jpg44.jpg15.jpg06.jpg27.jpg32.jpg18.jpg28.jpg33.jpg26.jpg25.jpg04.jpg24.jpg13.jpg37.jpg17.jpg03.jpg45.jpg14.jpg42.jpg34.jpg16.jpg20.jpg23.jpg40.jpg05.jpg30.jpg36.jpg01.jpg11.jpg10.jpg21.jpg35.jpg12.jpg31.jpg
GALERIA
70.jpg38.jpg101.jpg93.jpg110.jpg100.jpg60.jpg11.jpg35.jpg71.jpg47.jpg89.jpg111.jpg23.jpg01.jpg34.jpg58.jpg77.jpg42.jpg49.jpg53.jpg91.jpg26.jpg14.jpg80.jpg103.jpg40.jpg20.jpg62.jpg31.jpg79.jpg22.jpg15.jpg27.jpg112.jpg55.jpg87.jpg104.jpg85.jpg102.jpg17.jpg64.jpg98.jpg10.jpg92.jpg56.jpg61.jpg16.jpg83.jpg30.jpg39.jpg109.jpg21.jpg84.jpg04.jpg76.jpg29.jpg08.jpg82.jpg05.jpg18.jpg88.jpg06.jpg28.jpg50.jpg73.jpg90.jpg57.jpg97.jpg07.jpg12.jpg24.jpg32.jpg65.jpg19.jpg94.jpg51.jpg72.jpg107.jpg52.jpg108.jpg54.jpg13.jpg81.jpg59.jpg74.jpg68.jpg45.jpg44.jpg95.jpg78.jpg67.jpg66.jpg86.jpg36.jpg69.jpg48.jpg03.jpg96.jpg105.jpg37.jpg99.jpg09.jpg75.jpg106.jpg41.jpg46.jpg02.jpg63.jpg33.jpg43.jpg25.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski