Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Gimnazjum

Gimnazjum  w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy jest szkołą zapewniającą uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym kolejny po szkole podstawowej etap edukacyjny.

Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia każdego etapu edukacyjnego i promocji śródrocznej.

Specyfika kształcenia uczniów w gimnazjum polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji. Ocena poziomu funkcjonowania, a także ciągła obserwacja i rzetelna analiza zachowania uczniów, zarówno w sytuacjach życia codziennego jak i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe ich poznanie. Znajomość mocnych stron, potrzeb, preferencji, a także pewnych ograniczeń wynikających ze specyfiki rozwoju umożliwia w pełni zrozumieć uczniów oraz w adekwatny sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania we wszystkich sferach rozwoju.

Nauczyciele i specjaliści rewalidacji indywidualnej współdziałają ze sobą w tworzeniu, a następnie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
w pełnej korelacji międzyprzedmiotowej dla każdego ucznia.

 Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania.

Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznawanie środowiska przyrodniczego i społeczno - kulturalnego oraz doskonalenie umiejętności językowych i matematycznych (mówienie, pisanie , czytanie, liczeniu).

Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są również zajęcia rewalidacji indywidualnej (korekcyjne, kompensacyjne, usprawniające, stymulujące, rozwijające), wspomagające rozwój. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone na terenie szkoły to:

  • terapia logopedyczna
  • socjoterapia
  • arteterapia
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • wspomaganie komputerowe
  • terapia ręki
  • kinezyterapia
  • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
  • EEG- Biofeedback

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi i psychofizycznymi. Metody pracy zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane są całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych, teatralnych, plastycznych
i muzycznych. Często zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym. Uczniowie gimnazjum zdobywają również sprawności na turystycznym szlaku. Swoje talenty mogą rozwijać z zepole muzycznym i teatralnym.

Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania dalszej nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

BAZA LOKALOWA
03.jpg15.jpg01.jpg08.jpg12.jpg05.jpg43.jpg33.jpg20.jpg25.jpg11.jpg38.jpg31.jpg37.jpg22.jpg39.jpg27.jpg42.jpg26.jpg17.jpg28.jpg02.jpg18.jpg29.jpg35.jpg21.jpg23.jpg40.jpg24.jpg10.jpg41.jpg34.jpg06.jpg09.jpg13.jpg45.jpg32.jpg07.jpg44.jpg16.jpg04.jpg14.jpg19.jpg30.jpg36.jpg
GALERIA
100.jpg103.jpg99.jpg109.jpg108.jpg45.jpg01.jpg60.jpg59.jpg51.jpg67.jpg76.jpg72.jpg08.jpg82.jpg77.jpg55.jpg89.jpg32.jpg61.jpg87.jpg111.jpg05.jpg46.jpg34.jpg18.jpg48.jpg78.jpg69.jpg02.jpg79.jpg26.jpg66.jpg81.jpg93.jpg56.jpg06.jpg95.jpg13.jpg14.jpg54.jpg12.jpg44.jpg11.jpg107.jpg62.jpg17.jpg33.jpg110.jpg70.jpg73.jpg68.jpg07.jpg30.jpg15.jpg80.jpg39.jpg41.jpg19.jpg31.jpg83.jpg94.jpg42.jpg98.jpg47.jpg43.jpg27.jpg96.jpg09.jpg04.jpg101.jpg24.jpg88.jpg53.jpg50.jpg22.jpg97.jpg84.jpg64.jpg29.jpg36.jpg105.jpg23.jpg25.jpg92.jpg37.jpg102.jpg104.jpg112.jpg52.jpg91.jpg35.jpg71.jpg03.jpg85.jpg28.jpg90.jpg40.jpg20.jpg49.jpg75.jpg16.jpg58.jpg65.jpg63.jpg86.jpg38.jpg57.jpg21.jpg74.jpg10.jpg106.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski