Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Gimnazjum

Gimnazjum  w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy jest szkołą zapewniającą uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym kolejny po szkole podstawowej etap edukacyjny.

Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia każdego etapu edukacyjnego i promocji śródrocznej.

Specyfika kształcenia uczniów w gimnazjum polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji. Ocena poziomu funkcjonowania, a także ciągła obserwacja i rzetelna analiza zachowania uczniów, zarówno w sytuacjach życia codziennego jak i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe ich poznanie. Znajomość mocnych stron, potrzeb, preferencji, a także pewnych ograniczeń wynikających ze specyfiki rozwoju umożliwia w pełni zrozumieć uczniów oraz w adekwatny sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania we wszystkich sferach rozwoju.

Nauczyciele i specjaliści rewalidacji indywidualnej współdziałają ze sobą w tworzeniu, a następnie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
w pełnej korelacji międzyprzedmiotowej dla każdego ucznia.

 Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania.

Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznawanie środowiska przyrodniczego i społeczno - kulturalnego oraz doskonalenie umiejętności językowych i matematycznych (mówienie, pisanie , czytanie, liczeniu).

Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są również zajęcia rewalidacji indywidualnej (korekcyjne, kompensacyjne, usprawniające, stymulujące, rozwijające), wspomagające rozwój. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone na terenie szkoły to:

  • terapia logopedyczna
  • socjoterapia
  • arteterapia
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • wspomaganie komputerowe
  • terapia ręki
  • kinezyterapia
  • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
  • EEG- Biofeedback

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi i psychofizycznymi. Metody pracy zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane są całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych, teatralnych, plastycznych
i muzycznych. Często zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym. Uczniowie gimnazjum zdobywają również sprawności na turystycznym szlaku. Swoje talenty mogą rozwijać z zepole muzycznym i teatralnym.

Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania dalszej nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

BAZA LOKALOWA
34.jpg08.jpg01.jpg09.jpg28.jpg16.jpg17.jpg21.jpg35.jpg43.jpg31.jpg39.jpg15.jpg02.jpg22.jpg06.jpg14.jpg38.jpg41.jpg12.jpg30.jpg42.jpg19.jpg40.jpg27.jpg24.jpg04.jpg26.jpg11.jpg10.jpg05.jpg32.jpg36.jpg03.jpg23.jpg25.jpg20.jpg33.jpg07.jpg37.jpg18.jpg45.jpg44.jpg29.jpg13.jpg
GALERIA
52.jpg76.jpg58.jpg78.jpg15.jpg50.jpg81.jpg47.jpg29.jpg65.jpg62.jpg60.jpg98.jpg77.jpg11.jpg99.jpg10.jpg30.jpg14.jpg86.jpg91.jpg80.jpg12.jpg41.jpg32.jpg35.jpg07.jpg68.jpg69.jpg37.jpg54.jpg03.jpg18.jpg93.jpg104.jpg48.jpg95.jpg21.jpg43.jpg31.jpg64.jpg24.jpg51.jpg73.jpg59.jpg19.jpg01.jpg111.jpg13.jpg38.jpg46.jpg61.jpg107.jpg22.jpg79.jpg25.jpg70.jpg63.jpg83.jpg45.jpg04.jpg74.jpg28.jpg71.jpg05.jpg23.jpg09.jpg39.jpg26.jpg85.jpg40.jpg101.jpg33.jpg44.jpg102.jpg92.jpg103.jpg20.jpg56.jpg88.jpg110.jpg75.jpg36.jpg42.jpg84.jpg08.jpg105.jpg66.jpg108.jpg112.jpg16.jpg109.jpg96.jpg100.jpg55.jpg17.jpg82.jpg06.jpg02.jpg27.jpg34.jpg94.jpg90.jpg72.jpg49.jpg67.jpg87.jpg53.jpg106.jpg89.jpg97.jpg57.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; spg14@wp.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski