Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

Gimnazjum

Gimnazjum  w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy jest szkołą zapewniającą uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym kolejny po szkole podstawowej etap edukacyjny.

Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia każdego etapu edukacyjnego i promocji śródrocznej.

Specyfika kształcenia uczniów w gimnazjum polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji. Ocena poziomu funkcjonowania, a także ciągła obserwacja i rzetelna analiza zachowania uczniów, zarówno w sytuacjach życia codziennego jak i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe ich poznanie. Znajomość mocnych stron, potrzeb, preferencji, a także pewnych ograniczeń wynikających ze specyfiki rozwoju umożliwia w pełni zrozumieć uczniów oraz w adekwatny sposób odpowiedzieć na ich oczekiwania we wszystkich sferach rozwoju.

Nauczyciele i specjaliści rewalidacji indywidualnej współdziałają ze sobą w tworzeniu, a następnie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
w pełnej korelacji międzyprzedmiotowej dla każdego ucznia.

 Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania.

Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznawanie środowiska przyrodniczego i społeczno - kulturalnego oraz doskonalenie umiejętności językowych i matematycznych (mówienie, pisanie , czytanie, liczeniu).

Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są również zajęcia rewalidacji indywidualnej (korekcyjne, kompensacyjne, usprawniające, stymulujące, rozwijające), wspomagające rozwój. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone na terenie szkoły to:

  • terapia logopedyczna
  • socjoterapia
  • arteterapia
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • wspomaganie komputerowe
  • terapia ręki
  • kinezyterapia
  • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
  • EEG- Biofeedback

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi i psychofizycznymi. Metody pracy zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane są całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych, teatralnych, plastycznych
i muzycznych. Często zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym. Uczniowie gimnazjum zdobywają również sprawności na turystycznym szlaku. Swoje talenty mogą rozwijać z zepole muzycznym i teatralnym.

Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania dalszej nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

BAZA LOKALOWA
28.jpg03.jpg24.jpg40.jpg07.jpg36.jpg41.jpg09.jpg18.jpg43.jpg33.jpg25.jpg39.jpg44.jpg05.jpg01.jpg17.jpg04.jpg12.jpg26.jpg15.jpg19.jpg32.jpg38.jpg29.jpg20.jpg27.jpg10.jpg14.jpg30.jpg02.jpg22.jpg23.jpg13.jpg11.jpg35.jpg45.jpg16.jpg34.jpg37.jpg31.jpg06.jpg08.jpg42.jpg21.jpg
GALERIA
70.jpg07.jpg67.jpg112.jpg52.jpg21.jpg40.jpg30.jpg74.jpg33.jpg13.jpg35.jpg27.jpg01.jpg05.jpg102.jpg83.jpg54.jpg08.jpg49.jpg46.jpg29.jpg44.jpg18.jpg73.jpg79.jpg41.jpg92.jpg20.jpg02.jpg105.jpg47.jpg95.jpg86.jpg22.jpg77.jpg80.jpg32.jpg103.jpg04.jpg25.jpg48.jpg98.jpg111.jpg38.jpg50.jpg108.jpg93.jpg96.jpg68.jpg19.jpg10.jpg53.jpg69.jpg43.jpg36.jpg03.jpg28.jpg61.jpg82.jpg65.jpg42.jpg60.jpg06.jpg62.jpg100.jpg101.jpg71.jpg64.jpg34.jpg104.jpg90.jpg59.jpg107.jpg97.jpg09.jpg51.jpg55.jpg63.jpg87.jpg14.jpg76.jpg84.jpg72.jpg81.jpg94.jpg89.jpg91.jpg11.jpg24.jpg58.jpg23.jpg57.jpg16.jpg75.jpg88.jpg12.jpg37.jpg110.jpg39.jpg56.jpg85.jpg17.jpg78.jpg31.jpg15.jpg106.jpg109.jpg45.jpg66.jpg26.jpg99.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski