A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
MP5, SP12, SPdP
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr5,Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ORW
ORW
INTERNAT
SOSZW
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęciami wyrównawczymi i terapeutycznymi objęci są wszyscy uczniowie SP nr 12, Gimnazjum nr 12 i ZSZ nr 7.

Cele zajęć wyrównawczych i terapeutycznych:

 • wyrównywanie braków edukacyjnych wśród uczniów najsłabszych,
 • podnoszenie umiejętności szkolnych uczestników zajęć oraz doskonalenie umiejętności już opanowanych,
 • rozwijanie aktywności twórczej i indywidualnych zainteresowań wśród uczniów,
 • nauka prawidłowego komunikowania się i funkcjonowania w zespole klasowym,
 • nabywanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i motywacji do samorozwoju.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach od 3 do 8 osób.
Formy zajęć w ramach zajęć rewalidacyjnych to:

Podstawowe cele profilaktyki i terapii muzycznej to:

 muzykoterapia
 1. Rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.
 2. Odreagowanie napięć psychofizycznych i pozbycie się nadmiaru energii i agresji.
 3. Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
 4. Rozwijanie indywidualnych dyspozycji twórczych.
 5. Wyrabianie w uczniu umiejętności współtworzenia i współdziałania w zespole.
 6. Wykształcenie i rozwinięcie podstawowych zdolności muzycznych (względny słuch wysokościowy i poczucie rytmu).
 7. Uwzględnienie potrzeb dzieci o słabej koordynacji ruchowej, z wadami, o bardzo niskim poziomie sprawności fizycznej oraz postawy ukierunkowanie ich działania. 

W zajęciach z muzykoterapii uczestniczą uczniowie SP nr 12 i Gimnazjum nr12.

 artterapia Atterapia to forma pracy terapeutycznej wykorzystywana do celów leczniczych jak i rozwojowych czy edukacyjnych. Głównym celem artterapeuty jest rozbudzanie twórczej energii drzemiącej w każdym z nas, także w niepełnosprawnym uczniu/wychowanku, po to by pomóc mu w bardziej twórczym przeżywaniu własnego życia i umożliwienie mu otwierania się na świat doświadczeń i potrzeb własnych oraz innych ludzi. Pobudza do przeżywania pozytywnych emocji, radości, przyjemności i sukcesu z samego faktu tworzenia, wyrażania ekspresji. 

Cele logoterapii:

logoterapia Najważniejszym celem terapii logopedycznej jest osiągnięcie przez uczniów sprawności artykulacyjnej umożliwiającej samodzielne komunikowanie się w sposób zrozumiały dla otoczenia.
Z logoterapii korzystają uczniowie z klas I – IV, ponieważ właśnie wśród najmłodszych uczniów zaburzenia i wady wymowy występują stosunkowo często. Sprawność narządów artykulacyjnych dzieci kwalifikowanych do terapii przeważnie jest niska, częste są kłopoty z prawidłowym oddychaniem, uwarunkowane podatnością uczniów na infekcje.
W terapii logopedycznej stosowane są różnorodne ćwiczenia mające na celu podnoszenie sprawności artykulatorów, usprawnianie oddychania, korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek oraz doskonalenie percepcji słuchowej. Terapia mowy jest procesem trudnym, złożonym i długotrwałym, wymagającym zaangażowania dziecka, a czasem także rodziców.
wyrownawcze polski Program pracy dostosowany jest do indywidualnych możliwości i tempa pracy ucznia. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące i pobudzające do myślenia twórczego. Służą ku temu wystandaryzowane pomoce dydaktyczne, w które wyposażona jest placówka, np. system pracy PUSS, edukacyjne programy komputerowe. Na zajęciach uczniowie pracują w oparciu o karty pracy wydawnictwa „Wesoła Szkoła” i Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego”.

 Zajęcia rewalidacyjne z matematyki maja na celu:

wyrownawcze matma
 • kształtowanie i doskonalenie u uczniów niepełnosprawnych procesów poznawczych, logicznego myślenia i wnioskowania,
 • rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej,
 • kształtowanie sprawności rachunkowej,
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • rozładowywanie napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • „oswajanie” z terminami i językiem matematycznym,
 • stworzenie możliwości odnoszenia sukcesów w dziedzinie matematyki uczniom najsłabszym.

 

Podczas zajęć rewalidacyjnych z matematyki poza pomocami dydaktycznymi, w które wyposażona jest placówka, wykorzystywana jest baza komputerowa oraz programy komputerowe.


Zajęcia rewalidacyjne z elementami biblioterapii opierają się na wykorzystaniu terapeutycznej wartości literatury. Działania biblioterapeutyczne stanowią ważny element terapii pedagogicznej. Celem zajęć jest:

ksiazka
 • poprawa techniki czytania
 • hamowanie nadpobudliwości nerwowej
 • wyciszanie i łagodzenie lęków
 • budzenie i wzmacnianie zachowań empatycznych
 • przeciwdziałanie agresji i nietolerancji
 • kształtowanie odpowiedzialności za słowa, umiejętności kontrolowania uczuć i odpowiedzialności za samego siebie
dzieci

 Zajęcia z elementami bajko i baśnioterapii są ulubioną formą zajęć uczniów.

Socjoterapia jest metodą korygowania zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy mają problemy z niską samooceną, są nieśmiali, przejawiają zachowania agresywne, wykazują nadpobudliwość psychoruchową, nie potrafią nawiązywać pozytywnych relacji z rówieśnikami lub maja problemy z komunikowaniem swoich potrzeb i wyrażania emocji.

Celem socjoterapii jest:

socjoterapia
 • korekta zaburzonych zachowań;
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • obniżanie poziomu leku i niepokojów;
 • odreagowanie emocji i napięć;
 • dzielenie się swoimi myślami i odczuciami;
 • budowanie udanych relacji z innymi;
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów;
 • motywacja do nauki i doskonalenia uzdolnień;
 • umiejętność udzielania pomocy i korzystania z niej.

Terapeutyczny charakter socjoterapii polega na przebywaniu w atmosferze zrozumienia i akceptacji, w której uczeń pozna swoje mocne strony, a następnie wykorzysta je w różnorodnych sytuacjach życiowych.

 

Baza lokalowa
25.jpg04.jpg24.jpg21.jpg35.jpg15.jpg32.jpg07.jpg29.jpg19.jpg16.jpg13.jpg18.jpg20.jpg08.jpg23.jpg31.jpg28.jpg03.jpg36.jpg30.jpg26.jpg17.jpg01.jpg14.jpg33.jpg10.jpg05.jpg22.jpg11.jpg06.jpg34.jpg09.jpg27.jpg12.jpg02.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802