A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Od 01.09.2017 roku przy Zespole Placówek Specjalnych, w ramach osobnych działań terapeutycznych działa zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Celem Zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.


W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:

W skład Zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju  psychoruchowym:

 • Joanna Szanduła – przewodnicząca Zespołu, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta z zakresu wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju małego dziecka,
 • Izabela Jankiewicz – psycholog,
 • Anna Wasilewska – neurologopeda, oligofrenopedagog,
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka, m.in. fizjoterapeuta, terapeuta Terapii Ręki, Terapii Taktylnej, Integracji Sensorycznej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg Swietłany Masgutowej, logopeda, oligofrenopedagog.


 Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należą:

 • Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
 • Nawiązanie współpracy z przedszkolem, zakładem opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku stosownych do potrzeb form terapii.
 • Opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem pomocy rodzinie.
 • Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka.
 • Analizowanie skuteczności udzielanej pomocy dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian we wcześniej opracowanym programie oraz planowanie dalszych działań.


Kroki do uzyskania pomocy:

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana przez zespół orzekający.
 • Podanie do Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 • Decyzja o przyznaniu godzin wydawana przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.


PROPONOWANE RODZAJE ZAJĘĆ:

DIAGNOSTYCZNE – to cykl spotkań, podczas których dziecko poddane jest wszechstronnej specjalistycznej diagnozie umiejętności funkcjonalnych. Skład zespołu diagnostycznego ustalany jest w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Postępowanie diagnostyczne obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego dotychczasowego rozwoju psychoruchowego, prowadzonej dotychczas terapii,
 • zebranie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych sferach,
 • obserwację zachowań dziecka w sytuacjach naturalnych (swobodna zabawa) oraz zachowania dziecka w sytuacjach kierowanej zabawy.


Po okresie wstępnej diagnozy, zespół specjalistów określa kierunki pracy z dzieckiem oraz ustala rodzaj proponowanych dziecku zajęć specjalistycznych czy terapeutycznych, z którym następnie zapoznaje rodziców, ustalając z nimi konkretne cele i zadania do realizacji.

SPECJALISTYCZNEprowadzone są przez terapeutę określonej specjalności. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego.

BAZA LOKALOWA
01.jpg02.jpg07.jpg06.jpg04.jpg08.jpg05.jpg03.jpg09.jpg
GALERIA SZKOLNA
10dzien_matki_2012.jpg02dzien_matki_2012.jpg07dzien_matki_2012.jpgwefwe.jpgvger.jpg04dzien_matki_2012.jpgwefw.jpgwef.jpgref.jpgfwre.jpgefv.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski